Pilíře mé koučovací metodiky

1

První pilíř se opírá o obor neurovědy, která zkoumá fungování mozku a nervového systému. Poznatky z neurovědy využíváme k nastavování a naplňování cílů a vytvoření a udržení návyků.

2

Druhý pilíř čerpá z pozitivní psychologie, která se zaměřuje na kladné emoce, zážitky a zkušenosti. Jejich pomocí korigujeme směr, jak se ze „normálního“ stavu dostat ke stavu spokojenosti.

3

Třetí pilíř v podobě logoterapie vychází z teorie lidského úsilí naplnit touhu po smyslu. V předchozích pilířích jsme kroky mechanicky naplňovaly, ty přinášely libé pocity, teď ještě celé úsilí dává smysl.

4

Čtvrtý pilíř využívá Pyramidu lidských potřeb (A. H. Maslow), která definuje seberealizaci jako nejvyšší hodnotu. Seberealizace bere v potaz individuální schopnosti, dovednosti, vlohy a nadání jedince. Úzce souvisí se sebepoznáním, pochopením své jedinečnosti, osobním rozvojem a rozvojem talentů. Předpokládá dovednost představit si, čeho chceme dosáhnout a kam směřovat, umět se rozhodovat, zvažovat varianty, připustit alternativy a zamítnout jiné způsoby. Seberealizace vede k růstu, zralosti, pozitivní změně, naplnění, uskutečňování přání a k životu v souladu s hodnotami a dalšími potřebami. Proto název těchto stránek odkazuje právě k (sebe)realizování se.

5

Pátý pilíř Pyramidy efektivního učení a zapamatování (E. Dale) zdůrazňuje, že nejtrvalejší poznání se uskutečňuje přes zážitek. Pyramida porovnává pasivní formy přijímání informací v horní části s účinnějšími aktivními formami v části dolní. Klient při koučinku využívá především efektivnější techniky z dolní části. Spojením těchto dvou pyramidových teorií vzniklo logo těchto stránek.

Absolvovala jsem dlouhodobý akreditovaný výcvik koučinku a pravidelně procházím supervizemi v podobě koučovacích mentoringů. Opírám se o praktické zkušenosti s klienty a své dovednosti dále rozšiřuji o další koučovací způsoby, například prvky agilního koučinku.